★ தொழில் அமைச்சு |   ★ தொழில் அமைச்சு |   ★ தொழில் அமைச்சு |   ★ தொழில் அமைச்சு |

விரைவான இணைப்புகள்

செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

இங்கே பார்க்கவும்.


நிறுவனங்கள்

இங்கே பார்க்கவும்.


வௌியீடுகள்

இங்கே பார்க்கவும்.


நூலகம் மற்றும் அரும்பொருட் காட்சியகம்

இங்கே பார்க்கவும்.


பெறுகைகள்

இங்கே பார்க்கவும்.


தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம்

இங்கே பார்க்கவும்.


சட்டங்கள்

இங்கே பார்க்கவும்.


பங்களாவினைப் பதிவுசெய்தல்

இங்கே பார்க்கவும்.


புதிய செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

அனைத்தையும் காட்டு

சர்வதேச தொழில் தாபனத்தின் இந்நாட்டின் பணிப்பாளர் சிம்ரின் சிங் அவர்கள்

சர்வதேச தொழில் தாபனத்தின் இந்நாட்டின் பணிப்பாளர் சிம்ரின் சிங் அவர்கள், சர்வதேச தொழில் தாபனத்துடன் இணைந்து...

மலேசிய வேலைசார்ந்த பயிற்சி நிலையமொன்றைத் தாபிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்துதல்.

இலங்கையில் இயலுமானவரையில் விரைவாக மலேசிய வேலைசார்ந்த விசேட நிலையமொன்றைத் திறப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

யப்பான் மொழியில் தேர்ச்சியில்லாத 1000 பேருக்கு யப்பானில் தொழில் வாய்ப்புகளை வழங்குதல்- தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் கௌரவ மனுஷ நாணாயக்கார அவர்கள் யப்பானிடம் வேண்டுகோள்.

யப்பான் மொழியில் தேர்ச்சியில்லாத பாடசாலையிலிருந்து வெளியேறிய ஆயிரம் பேருக்கு யப்பானில் தொழில் வாய்ப்புகளை வழங்குமாறு தொழில்...

மீண்டும் அழைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு

பொதுவாக எம்மிடம் ஏதேனும் வினவுவதற்கு எம்மிடம் பேச வேண்டுமாயின் கீழே தரப்படுகின்ற விண்ணப்பப்படிவத்தை நிரப்புங்கள், நாம் அதே வேலை நாளில் மீண்டும் அழைப்பினை ஏற்படுத்துவோம்.

    நாம் எவ்வாறு உதவி செய்ய முடியும் *

    எமது பங்குதாரர்கள்