தேசிய தொழில் ஆலோசனைச் சபை

தேசிய தொழில் ஆலோசனைச் சபையானது, முத்தரப்பு ஆலோசனை சமவாயத்தை ஏற்று அங்கீகரித்ததனைத் தொடர்ந்து, சமூக,தொழில் கொள்கைகள் மற்றும் சர்வதேச தொழில் நியமங்கள் தொடர்பான விடயங்கள் பற்றி தேசிய மட்டத்தில் அரசாங்கம், வேலையாட்களின் தாபனங்கள் மற்றும் தொழில்தருநர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குவதற்கும், அவர்களுக்கிடையில் கூட்டுறவினை ஏற்படுத்துவதற்குமாக 1994 ஆம் ஆண்டில் தாபிக்கப்பட்ட தேசிய முத்தரப்பு பொறிமுறையொன்றாகும். தொழில் விடயதானத்திற்கு பொறுப்பான அமைச்சர் இச்சபையின் தவிசாளராவார். தேசிய தொழில் ஆலோசனைச் சபையானது, அது ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து வெற்றிகரமாக தொழிற்பட்டு வருவதுடன், நாட்டில் தொழில்துறையைப் பேணுவதற்கு உதவுகின்றது. தொழில் கொள்கைகளில் தேசிய தொழில் ஆலோசனை சபையின் எண்ணக்கருத்து பல கூட்டங்களில் அதிகளவு மதிக்கப்பட்டிருந்ததுடன், கொள்கை ஆக்கல் செயல்முறைகளில் உரிய கவனம் வழங்கப்படுகின்றது.

தேசிய தொழில் ஆலோசனைச் சபையின் குறிக்கோள்கள் பின்வருமாறு.;
 • சமுக மற்றும் தொழில் பிரச்சினைகள் பற்றி அரசாங்கத்திற்கும் வேலையாளர்களதும் தொழில்தருநர்களதும் அமைப்புகளுக்குமிடையில் சமூகக்கலந்துரையாடல்களை மேம்படுத்துதல்.
 • சமுக மற்றும் தொழில் கொள்கைகள், தொழில் சட்டவாக்கம் தொடர்பான விடயங்கள் மற்றும் சர்வதேச தொழில் சட்டவாக்கங்களை ஏற்று அங்கீகரித்தல், விண்ணப்பித்தல் அத்துடன் நடைமுறைப் படுத்துதல் பற்றிய விடயங்கள் தொடர்பில் வேலையாளர்களதும், தொழில் தருநர்களதும் அமைப்புகளின் எண்ணக்கருத்துக்களை, ஆலோசனைகளை மற்றும் உதவிகளை நாடுவதற்கான முறைமையை அரசாங்கத்திற்கு ஏற்படுத்திக் கொடுத்துதல்.
 • பொருளாதாரத்தை அபிவிருத்தி செய்தல், வேலை நிலைமைகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துதல் ஆகிய நோக்கங்களுடன் அரசாங்கத்திற்கும் வேலையாளர்களதும் தொழில் தருநர்களதும் அமைப்புக்களுக்கும் இடையில் நெருக்கமான ஒத்துழைப்பை ஊக்குவித்தல்.
தேசிய தொழில் ஆலோசனைச் சபையின் தொழிற்பாடுகள் பின்வருமாறு;
 • பின்வருவன போன்ற அத்தகைய விடயங்களில் அரசாங்கத்திற்கும் வேலையாளர்களதும் தொழில்தருநர்களதும் அமைப்புக்களுக்கும் இடையிலான ஆலோசனை மற்றும் ஒத்துழைப்பினைப் பெறுதல்;
  • தேசிய அமைப்புக்களை நிறுவுதல் மற்றும் இயக்குவித்தல்.
  • வேலையாளர்களதும் தொழில்தருநர்களதும் நலன்களைப் பாதிக்கும் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குவிதிகளை உருவாக்குதல் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்துதல்.
 • தொழில் நியமங்களை ஏற்று அங்கீகரித்தல் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்துதல் பற்றி சர்வதேச தொழில் தாபனத்தின் பதில்கள் தொடர்பான விடயங்களை கவனத்தில்கொள்ளளுதல்,
கட்டமைப்பு
 • கௌரவ தொழில் மற்றும் தொழில் உறவுகள் அமைச்சர் அவர்கள் தேசிய தொழில் ஆலோசனைச் சபையின் தவிசாளராக செயல்படுகின்றார்.
 • அமைச்சர், தேசிய தொழில் ஆலோசனைச் சபையின் செயலாளராக அமைச்சிலுள்ள பொருத்தமான அலுவலரை நியமிக்கிறார்.
 • தேசிய தொழில் ஆலோசனைச் சபையில் பிரதிநிதித்துவம்பெறும் அமைப்புகள் மற்றும் நிறுவனங்களானவை, கௌரவ அமைச்சரால் பொருளாதாரத்தின் பல்வேறு துறைகளில் உள்ள வேலையாளர்கள் மற்றும் தொழில்தருநர்களின் “மிகவும் பிரதிநிதித்துவமான” அமைப்புகளிலிருந்து தெரிவு செய்யப்படும்.
தேசிய தொழில் ஆலோசனைச் சபை எவ்வாறு செயற்படுகின்றது.
 • தேசிய தொழில் ஆலோசனைச் சபையின் அலுவலகக் காலம் ஒரு ஆண்டாகும்.
 • தேசிய தொழில் ஆலோசனைச் சபையின் கூட்டங்கள் அமைச்சரால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவகையில், தவறாமல் மற்றும் அடிக்கடி குறைந்தபட்சம் மாதத்திற்கு ஒரு முறையாவது கூட்டப்படுகின்றது.
 • தேவைப்படும் போதெல்லாம் நிபுணத்துவ உதவியுடன் ஆய்வு செய்து, தேசிய தொழில் ஆலோசனைச் சபைக்கு அறிக்கையிடுவதற்கும் சிறப்பு பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்க முத்தரப்பு தொழில் குழுக்கள் மற்றும் தற்காலிக நிமித்த குழுக்கள் நியமிக்கப்படலாம்.

தேசிய தொழில் ஆலோசனைச் சபையின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் தொழில்தருநர்

 1. சுதந்திர வர்த்தக வலய உற்பத்தியாளர் சங்கம்
 2. இலங்கை வர்த்தக மற்றும் கைத்தொழில் சம்மேளனம்
 3. இலங்கை தொழில்தருநர்கள் சம்மேளனம்
 4. இலங்கை ஆடை ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம்
 5. கூட்டு ஆடை சங்க அமைப்பு
 6. இலங்கை கைத்தொழில் சங்கம்
 1. ஐக்கிய தொழில் கூட்டமைப்பு
 2. இலங்கை தேசிய மீனவர்கள் ஒன்றியம்
 3. இலங்கை வியாபார, கைத்தொழில் மற்றும் பொது தொழிலாளர் சங்கம்(CMU)
 4. இலங்கை நிதாஹஸ் சேவக சங்கமய
 5. இலங்கை தோட்ட பதவியினர் சங்கம்
 6. சுதந்திர வர்த்தக வலய மற்றும் பொதுச் சேவைகள் ஊழியர் சங்கம்
 7. கூட்டுத் தோட்டத் தொழிற்சங்க மையம்
 8. இலங்கை தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு
 9. ஜாதிக சேவக சங்கமய
 10. இலங்கை தொழில் கூட்டமைப்பு
 11. லங்கா ஜாதிக தோட்ட தொழிலாளர் சங்கம்
 12. கம்பனிகளுக்கிடையேயான பணியாளர்கள் சங்கம்
 13. இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ்
 14. இலங்கை வங்கிப் பணியாளர்கள் சங்கம்

தொர்புகொள்வதற்கான தகவல்கள்,
திரு.பீ.வசந்தன்
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (வெளிநாட்டு உறவுகள்)
தொலைபேசி: +94-11-2368609
தொலைநகல்: +94-11-2368609
மின்னஞ்சல்: sasfr@sltnet.lk