அலுவலர்கள்

Minister
தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர்

தொலைபேசி: +94 (0)112 368175
தொலைநகல்: +94 (0)112 588950

மின்னஞ்சல்: minister@labourmin.gov.lk

Secretary
திரு. ஆர் பி ஏ விமலவீர

செயலாளர்

தொலைபேசி: +94 (0)112 368164
தொலைநகல்: +94 (0)112 582938

மின்னஞ்சல்: slmol@slt.lk

Staff Officers (1)
திரு.லால் சமரசேகர

மேலதிக செயலாளர் (நிருவாகம்)

தொலைபேசி: +94 (0)112 368938
தொலைநகல்: +94 (0)112 368165
மின்னஞ்சல்: adsec.admin@labourmin.gov.lk

SAS JPEG
பி டி சந்தன பதிரகே

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்)

தொலைபேசி: +94 (0)112 582447
தொலைநகல்: +94 (0)112 368200
மின்னஞ்சல்: sas.admin@labourmin.gov.lk

6
திருமதி எஸ். லக்ஷிகா

உதவிச் செயலாளர் (கொள்முதல்)

1
திருமதி யசோதா திசேரா

உதவிச் செயலாளர் (தாபனம்)

தொலைபேசி: +94 (0) 112 368264
மின்னஞ்சல்: as.est@labourmin.gov.lk

13
திருமதி.டபிள்யூ.பி.ஏ.ஜி.விஜேசூரிய

சட்ட அலுவலர்

தொலைபேசி: +94 (0)112 582046
மின்னஞ்சல்: labourminlegal@gmail.com

Staff Officers
திருமதி.எம்.டீ.எம்.டீ.கருணாதிலக

மேலதிக செயலாளர் (அபிவிருத்தி)

தொலைபேசி: +94 (0)112 586337
தொலைநகல்: +94 (0)112 589267
மின்னஞ்சல்: adsec.dev@labourmin.gov.lk

Staff Officers Common
திரு.பீ ஆர் பாரத ராமநாயக

பணிப்பாளர் அதிபதி (திட்டமிடல்)

7
திரு.பீ.வசந்தன்

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (வெளிநாட்டு உறவுகள்)

தொலைபேசி: +94 (0)112 368609
தொலைநகல்: +94 (0)112 368609
மின்னஞ்சல்: sas.fr@labourmin.gov.lk

திரு சமித் தலகிரியாவ

உதவிச் செயலாளர் (வெளிநாட்டு உறவுகள்)

தொலைபேசி: +94 (0)112 504478
மின்னஞ்சல்: as.fr@labourmin.gov.lk

8
திருமதி.ஜீ.ஏ.ரசிகா பெரேரா

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

தொலைபேசி: +94 (0)112 589703
மின்னஞ்சல்: adprd.plan@labourmin.gov.lk

9
திருமதி.ஜெ.ஏ.டீ.எஸ்.நிஷாமினி

பிரதம கணக்காளர்

தொலைபேசி: +94 (0)112 368204
தொலைநகல்: +94 (0)112 368204
மின்னஞ்சல்: ca@labourmin.gov.lk

10
திரு.டபிள்யூ.டீ.வீ.ஆர்.கொஸ்தா

கணக்காளர்

தொலைபேசி: +94 (0)112 552569
மின்னஞ்சல்: acct@labourmin.gov.lk

11
திருமதி.ஜீ.டீ.டீ.எஸ்.எம்.சேனாதீர

பிரதம அகக் கணக்காய்வாளர்

தொலைபேசி: +94 (0)112 369422
மின்னஞ்சல்: cia@labourmin.gov.lk