ஆண்டறிக்கைகள்

annual report
விளக்கம்ஆங்கிலம்சிங்களம்தமிழ்
வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை 2021
வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை 2020
வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை 2019
வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை 2018
வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை 2017