எம்மைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்

தொடர்புகொள்வதற்கான தகவல்கள்

  தொடர்புகொள்வதற்கான தகவல்கள்

  நாளதுவரைப்படுத்தப்படுகின்ற தொழில் அமைச்சுடன் இணைந்திருங்கள். எதிர்காலத்தில் தொடர்புகொள்வதற்கு தங்களின் விபரங்களை எமக்கு வழங்குங்கள்.

  •    6 ஆவது தளம்
   மெஹெவர பியெச,
   நாரஹேன்பிட்டி,
   கொழும்பு 05,
   இலங்கை.
  •    (+94) 11 2581991
  •  ( +94) 11 2368165
  •    info@labourmin.gov.lk
  •    திங்கட்கிழமை முதல் வௌ்ளிக்கிழமை வரை 08:30 – 16:00

  தொடர்பு எண்கள்

  தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர்

  தொலைபேசி: +94 (0)112 368175
  தொலைநகல்: +94 (0)112 588950

  மின்னஞ்சல்: minister@labourmin.gov.lk

  செயலாளர்

  தொலைபேசி: +94 (0)112 559164
  தொலைநகல்: +94 (0)112 582938

  மின்னஞ்சல்: slmol@slt.lk

  திரு.லால் சமரசேகர

  மேலதிக செயலாளர் (நிருவாகம்)

  தொலைபேசி: +94 (0)112 368938
  தொலைநகல்: +94 (0)112 368165
  மின்னஞ்சல்: adsec.admin@labourmin.gov.lk

  திரு.தீபால் சந்திரரத்ன

  சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்)

  தொலைபேசி: +94 (0)112 582447
  தொலைநகல்: +94 (0)112 368200
  மின்னஞ்சல்: sas.admin@labourmin.gov.lk

  திருமதி.எஸ்.லக்‌ஷிகா

  உதவிச் செயலாளர் (கொள்முதல்)

  திரு.சந்தன பதிராஜ்

  உதவிச் செயலாளர் (தாபனம்)

  தொலைபேசி: +94 (0) 112 368264
  மின்னஞ்சல்: as.est@labourmin.gov.lk

  திருமதி.டபிள்யூ.பி.ஏ.ஜி.விஜேசூரிய

  சட்ட அலுவலர்

  தொலைபேசி: +94 (0)112 582046
  மின்னஞ்சல்: labourminlegal@gmail.com

  திருமதி.எம்.டீ.எம்.டீ.கருணாதிலக

  மேலதிக செயலாளர் (அபிவிருத்தி)

  தொலைபேசி: +94 (0)112 586337
  தொலைநகல்: +94 (0)112 589267
  மின்னஞ்சல்: adsec.dev@labourmin.gov.lk

  திரு.பீ ஆர் பாரத ராமநாயக

  பணிப்பாளர் அதிபதி (திட்டமிடல்)

  திரு.பீ.வசந்தன்

  சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (வெளிநாட்டு உறவுகள்)

  தொலைபேசி: +94 (0)112 368609
  தொலைநகல்: +94 (0)112 368609
  மின்னஞ்சல்: sas.fr@labourmin.gov.lk

  திரு சமித் தலகிரியாவ

  உதவிச் செயலாளர் (வெளிநாட்டு உறவுகள்)

  தொலைபேசி: +94 (0)112 504478
  மின்னஞ்சல்: as.fr@labourmin.gov.lk

  திருமதி.ஜீ.ஏ.ரசிகா பெரேரா

  உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

  தொலைபேசி: +94 (0)112 589703
  மின்னஞ்சல்: adprd.plan@labourmin.gov.lk

  திருமதி.ஜெ.ஏ.டீ.எஸ்.நிஷாமினி

  பிரதம கணக்காளர்

  தொலைபேசி: +94 (0)112 368204
  தொலைநகல்: +94 (0)112 368204
  மின்னஞ்சல்: ca@labourmin.gov.lk

  திரு.டபிள்யூ.டீ.வீ.ஆர்.கொஸ்தா

  கணக்காளர்

  தொலைபேசி: +94 (0)112 552569
  மின்னஞ்சல்: acct@labourmin.gov.lk

  திருமதி.ஜீ.டீ.டீ.எஸ்.எம்.சேனாதீர

  பிரதம அகக் கணக்காய்வாளர்

  தொலைபேசி: +94 (0)112 369422
  மின்னஞ்சல்: cia@labourmin.gov.lk