வர்த்தமானி மற்றும் அறிவித்தல்கள்

annual report
விளக்கம்ஆங்கிலம்சிங்களம்தமிழ்
இலங்கை சனநாயக சோசலிச குடியரசின் (அதிவிசேட) வர்த்தமானி பகுதி I : பிரிவு (I) ஞாயிற்றுகிழமை, ஓகஸ்ட் 09,2020
இலங்கை சனநாயக சோசலிச குடியரசின் (அதிவிசேட) வர்த்தமானி இலக்கம் 2153/12 - செவ்வாய்க்கிழமை, டிசெம்பர் 10,2019