செய்திகள்

சர்வதேச தொழில் தாபனத்தின் இந்நாட்டின் பணிப்பாளர் சிம்ரின் சிங் அவர்கள்

சர்வதேச தொழில் தாபனத்தின் இந்நாட்டின் பணிப்பாளர் சிம்ரின் சிங் அவர்கள், சர்வதேச தொழில் தாபனத்துடன் இணைந்து மேற்கொள்ளப்படும் வேலைத்திட்டங்களின் முன்னேற்றம் தொடர்பில் கவனம் செலுத்தும் வகையில் தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் மனுஷ நாணாயக்கார அவர்களை தொழில் மற்றும்...

Continue Reading

மலேசிய வேலைசார்ந்த பயிற்சி நிலையமொன்றைத் தாபிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்துதல்.

இலங்கையில் இயலுமானவரையில் விரைவாக மலேசிய வேலைசார்ந்த விசேட நிலையமொன்றைத் திறப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

Continue Reading