புதிய செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

கௌரவ விதுர விக்ரமநாயக அவர்கள் புதிய தொழில் அமைச்சராக 2022 ஏப்பிரல் 19 ஆம் திகதி கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றுள்ளார்

ஊடகங்கள்

கௌரவ விதுர விக்ரமநாயக அவர்கள் புதிய தொழில் அமைச்சராக  2022 ஏப்பிரல் 19 ஆம் திகதி கடமைகளைப்  பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

Leave a Reply