புதிய செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

[திருத்தம் I] தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சின் சுற்றறிக்கை இலக்கம் : 02/2022 – வெளிநாட்டில் தொழில் புரியும் இலங்கையர்களுக்கு முழு அளவிலான மின்சார வாகனங்களை இறக்குமதி செய்வதற்கான அனுமதி உரிமங்களை வழங்குவதற்கான திட்டம்

தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சின் சுற்றறிக்கை இலக்கம் : 02/2022 (I)

 

வெளிநாட்டில் தொழில் புரியும் இலங்கையர்களுக்கு முழு அளவிலான மின்சார வாகனங்களை
இறக்குமதி செய்வதற்கான அனுமதி உரிமங்களை வழங்குவதற்கான திட்டம்

Leave a Reply