புதிய செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

கௌரவ அமைச்சர் கடமையைப் பொறுப்பேற்றல்

கௌரவ மனுஷா நாணயக்கார  அவர்கள் புதிய அமைச்சராக 2022 மே 19 ஆம் திகதி கடமைகளைப்  பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

Leave a Reply