புதிய செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

  இலங்கையில் தொழிற்சட்டங்களைச் சீர்திருத்துவது பற்றிய யோசனைகளுக்கான அழைப்பு

ஆசைகள்

  இலங்கையில் தொழிற்சட்டங்களைச் சீர்திருத்துவது பற்றிய யோசனைகளுக்கான அழைப்பு

 

  • இலங்கையின் தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு தற்போது தொழிற்

சட்டங்கள் பற்றிய விரிவான மீளாய்வொன்றில் ஈடுபட்டுள்ளது.

Leave a Reply